دوستان

۰۱ آبان ۱۳۸۷

گدایی در دفتر ایران ایر

وقتی وارد دفتر ایران ایردر شیراز میشید یک شماره میگیرید که نوبت شما روی اون نوشته شده.
من هم باید 20 دقیقه منتظر می موندم. یک خانم مسن کنار درب خروجی گدایی می کرد.

چهره بسیار شکسته و مظلومی داشت. درحدود 20 دقیقه ای که من اونجا بودم 11 هزار تومان کاسبی کرد.
روی صندلی در یک محیط آرام و زیر باد کولر در تابستان بهترین محیط برای گدایی است چون معمولا قشری که با هواپیما سفر میکنه قشر سطح بالای جامعه هست و بهتر کمک می کنه.

فکر کنم درآمد این خانم از یک مهندس بیشتر باشه.