دوستان

۱۸ دی ۱۳۹۰

استیوجابز

وقتی استیو مرد رفتم زندگی نامه اش رو خوندم , یک فیلم هم به نام سیلیکن ولی ازش دیدم , آدم جالبی بوده و طرز فکرش با بقیه فرق داره,نمونه اش این فیلم چند ثانیه ای