دوستان

۰۵ آذر ۱۳۸۵

فرقو ببینید

تو ایران درسمو میخومدم,تفریحمو میکردم,کارمم میکردم و سفرمم میرفتم ولی اینجا خیلی هنر کنم یکیشو انجام بدم, اما یک تفاوت وجود داره که نه درسمم درس بود(شب امتحانی)ونه کارم کار بود(ماس مالی) و نه تفریحمون تفریح(پارک جمشیدیه) بود.

0 comments:

ارسال یک نظر