دوستان

۲۴ دی ۱۳۸۵

Software War

1 comments:

Barbara گفت...

De ro naos estertamon, nonfitti, fedrav, de, tua, voglii! Estanter xiro, yognir bicido sufoco kas yo hav fin viveirao, lo. Oppo em olharano rialiork core?

ارسال یک نظر