دوستان

۱۵ آذر ۱۳۸۵

بچه هاي ما مي فهمند

آدم وقتي فقير ميشه، خوبي هاش هم حقير ميشه، اما کسي که زور داره، يا زر داره، "عيب"شه، "هنر" مي بينند، "چرند"هاشه، "حرف حسابي" ميشنوند، "دروغ هاي بي جا و نفرت بار"شه، فلسفه و دانش و دين مي فهمند، حتي "شوخي هاي خنک و بي ربط" او، از خنده حضار رو روده بر مي کنه!
ادامه

0 comments:

ارسال یک نظر