دوستان

۱۴ آذر ۱۳۸۵

سئوال بی جواب

ای که همه هستی از آن توست
تو برای که هستی
دکتر شریعتی

0 comments:

ارسال یک نظر